domingo, 27 de diciembre de 2009

Conclusions

Crec que aquesta assignatura ens ha servit per aprendre que la tecnologia no és només un recurs lúdic, sinó que a més ens ajuda a crear i tenir situacions d'ensenyament-aprenentatge. Les TIC ofereixen mil i una possibilitats d'aprenentatge, i a més arribar a l'aprenentatge significatiu.
La meva participació a l'assignatura ha estat favorable, doncs crec que he fet totes les activitats que s'han demanat, i he participat activament en totes elles.
A més, vaig participar activament al debat. la tecnologia no se'm dona gaire bé, però crec que me n'he sortit bé. em après també a utilitzar el programa c-map.

dibuix projecte

Dibuix realitzat per un dels nens

pac 2.5. Aprenentatge significatiu

Aquest és el meu mapa conceptual sobre l'aprenentatge significatiu de la pac 2.5.

miércoles, 18 de noviembre de 2009

Aprenentatge significatiu de les històries.

Per tal que hi hagi aprenentatge significatiu s'ha d'atribuir un significat a un nou contingut. Hi ha d'haver:
Assimilació: Vol dir que s'ha d'enganxar a les idees prèvies de l'alumne. Per tal que hi hagi un aprenentatge significatiu s'han de tenir en compte les experiències prèvies de l'alumne. Així doncs, l'alumne amplia el coneixement assimilant els nous continguts que composen el coneixement. A aquest apartat també podríem aplicar el concepte de Zona de Desenvolupament Proper de Vigotsky, en la que l'aprenentatge és la diferència entre el que sap i el que pot arribar a aprendre.
Acomodació: Dintre les estructures mentals, a les que també podem fer referència a Piaget i a la unitat bàsica d'organització. Seguint aquest autor, hauríem de tenir en compte l'entorn en el que es dona l'aprenentatge, la maduració del subjecte, entre altres.
Així doncs, aquest exercici que he proposat, crec que és molt oportú per explicar l'aprenentatge significatiu. Les TIC són el mitjà, pel qual l'alumne pot arribar a aprendre la llengua. A l'aula d'acollida hi van alumnes nouvinguts (de primer i segon any) que no entenen la llengua que es dona a l'escola (el català), i se'ls ha de donar les eines i estratègies per a que arribin a aprendre la nostra llengua el més aviat possible per poder introduir-los a l'aula ordinària. Així doncs mitjançant les eines TIC (exercicis d'internet de llengua que ofereix tant el propi centre com la pàgina web www.gencat.cat) els alumnes van assimilant la llengua, i la seva estructura.
Crear models d'experiències ajuda a l'alumne a representar més fàcilment el coneixement. Les persones per recordar els aprenentatges ho fem mitjançant les històries. Busquem històries pròpies que ens recolzin el coneixement, i que ens portin a situacions semblants a les històries, tant pròpies com dels altres. Aquest fet és el raonament basat en casos (RBC), que fa que els subjectes busquem casos similars mitjançant les històries pròpies o que altres subjectes expliquen. És important també considerar el context on es donen aquests aprenentatges. L'entorn facilitat o dificulta la tasca significativa. Em de tenir present que el subjecte, assimila, en concordança amb l'entorn, i els seves experiències es realitzen en relació a l'entorn en el que es troba.
Un aspecte també important a considerar és la resolució de problemes que poden sorgir en la cerca de l'aprenentatge significatiu. Quan un aprenentatge es realitza per primer cop és normal que hi hagin dubtes i/o dificultats, i ha de ser el propi subjecte el que trobi el camí correcte per poder reduir o eliminar aquests dubtes/dificultats. Aquestes dificultats han d'ajudar al subjecte a crear un mapa conceptual coherent i correcte que l'ajudarà a crear un esquema mental. Aquí entra en joc l'educador, que ha de servir de guia en el procés de construcció del coneixement, i és el que ha d'oferir els recursos i eines per a que els alumnes arribin a la creació mental, i a la ZDP..
El cas 7007-1, sobre l'ús de les TIC per a fer presentació powerpoint del lideratge i el treball en equip. Aquesta activitat reforça l'aprenentatge significatiu. És una eina tecnològica que ajuda a treballar en equip i desenvolupa la capacitat d'aprenentatge. Pels alumnes que és la primera vegada que el fan servir, els ajuda a crear un esquema mental del programa, i remarca l'aprenentatge sobre els tipus de lideratge. A més, al ser una activitat grupal, facilita les diferents opinions i experiències prèvies dels subjecte.
Mitjançant una eina tecnològica, aprenen a treballar en equip i a debatir. Compartir experiències prèvies els ajuda en el procés de construcció del coneixement. El cas reflecteix els conceptes que s'han anomenat al principi, referent a l'assimilació de continguts i fent referència a la Zona de Desenvolupament Proper.
En el casos dels companys d'aula, destacaria el cas de la Imma Arderiu i la llengua anglesa. És un cas molt semblant al meu, ja que en ambdós casos es pretén reforçar la llengua (la catalana i l'anglesa) i mitjançant eines tecnològiques es reforça l'aprenentatge.
Ambdós casos són significatius, ja que hi ha un procés d'assimilació de coneixements i un treball en equip, que porta a desenvolupar les capacitats cognitives per arribar al coneixement. És significatiu perquè gràcies a les tecnologies s'aprèn ( o almenys s'hauria) la llengua (a llarg termini). Considero que l'àmbit de la llengua no és pot aprendre d'un dia per l'altre, però sí un procés continu en el que s'ha d'anar buscat recursos per a poder dur a terme un aprenentatge significatiu.

domingo, 8 de noviembre de 2009

modelatge història (inici) 2.2.

Aprenentatge de la llengua a l'aula d'acollida
Síntesi destacant l’aprenentatge que es pretén
En una aula d'acollida d'un centre d'educació infantil i primària es porta a terme el projecte “ens escrivim”, per tal que els alumnes nouvinguts aprenguin la llengua mitjançant la comunicació via internet.

Context General
- Experiència en ensenyament
5 anys
- Experiència / Nivell d’expertesa en l’ús de TIC
Ús a casa i al treball.
- Tipus d’escola
CEIP.
- Localització del centre
Població d'uns 15.000 habitants
- Connexió
Internet. Alta velocitat
- Localització dels recursos tecnològics
Aula d'informàtica i 4 ordenadors a l'aula d'acollida.
- Situació sòcio - econòmica dels alumnes
Classe baixa.
Context de la història o cas
- Nivell dels alumnes
Molt baix. No parlen la llengua catalana.
- Àrea / unitat
Llengua.
Fites en la història
- Activitats planificades a la sessió o unitat
Escriure e-mails i eines d'internet per comunicar-se.
- Nivell d’aprenentatge esperat
Aprendre el funcionament dels correus electrònics.
Utilitzar traductor per comunicar-se.
Adquirir habilitats lingüístiques.
Www.traductor.gencat.cat
www.traducegratis.com
- Tipus d’activitat
Aplicació de les TIC en la comunicació.
Activitats de la història o cas
- Tecnologies utilitzades
Fotografies amb càmera digital, per tal de coneixer-se.
Utilització del correu electrònic.
Conèixer el traductor i adquirir les habilitat lingüístiques.
- Raó per la qual la fa servir
Per a que els alumnes nouvinguts puguin introduir-se a l'aula ordinària a temps complert el més aviat possible, i perquè és una activitat que motiva molt als alumnes.
- Naturalesa de las activitats (tasques cognitives a realitzar)
Raonament lingüístic.
Dificultats trobades
Dificultats d'aprenentatge en les TIC. Hi ha alumnes que aprenen a un ritme més lent i per tant necessiten atenció individualitzada i reforç.
- Ajuda / col·laboració emprada
Ningú. En algun moment, es pot ajudar d'un alumne autòcton que el guiï i l'ajudi.
- Rol del professor
Orienta als alumnes en la recerca.
Guia en el procés d'aprenentatge en la utilització dels ordenadors.
Consulta de dubtes.
- Rol de l’estudiant
Crear el seu propi aprenentatge.
Descobrir nous materials.
Navegador de la web.
Resultats
- Observacions
Els alumnes necessiten un semestre per poder realitzar bé una carta, e-mail...però es reforça amb l'assignatura de llengua i la comunicació verbal entre mestre i alumne.
- Avaluació de l’aprenentatge
Observacions del mestre.
Participació en l'activitat.
Aprenentatge progressiu de la llengua.
Noves maneres d'utilitzar les TIC. Menys dificultats per realitzar-la sols.
- Lliçó apresa pel professor
Que els alumnes són molt llestos i que a vegades val més que s'equivoquin per a que tinguin un bon aprenentatge. El mestre és la persona que guia però no la que realitza l'aprenentatge. Ell modela la interacció entre l'alumne i l'ordenador.
Història complerta
1. De què va?
En el CEIP Gaspà de Portolà, ubicat en una població d'uns 15.000habitants aproximadament, es porta a terme, juntament amb la assessora LIC del Servei Educatiu de la comarca, un projecte entre totes les escoles del municipi que tenen aula d'acollida, nomenat ENS ESCRIVIM, per tal que els alumnes interactuïn entre ells mitjançant internet (a través de correus electrònics), i així adquireixin el nivell lingüístic, per a que en el menor temps possible s'incorporin a l'aula ordinària a temps complert. A més, aquesta activitat inclou una trobada a meitat de curs per tal que es coneguin entre ells i es facin fotografies que després es pengen a la pàgina web de cada col·legi, en l'apartat de “aula d'acollida projectes”.
2. Objectius
- Utilitzar l'ordenador com a eina de comunicació.
- Utilitzar el traductor com a eina d'aprenentatge lingüístic.
- Saber escriure un correu electrònic en la llengua catalana.
3. Per què utilitzar les TIC?
S'utilitza les TIC com a eina de motivació. Els alumnes durant el semestre van aprenent la llengua i preparant correus electrònics per a companys d'altres col·legis, i així a mitjans de curs es fa la festa de cloenda on es coneixen tots i preparen la pàgina web. Les TIC també s'utilitzen com estratègia d'aprenentatge, de l'ús dels ordenadors.
4. Dificultats trobades.
Les dificultats amb les que ens trobem és en la llengua. Tenen molta capacitat d'adaptació als ordenadors (recordem que estan a l'aula d'acollida però no presenten dificultats d'aprenentatge, sinó de llengua). Per tant, al principi se'ls ha de guiar una mica per saber on s'han de posar, que han de fer. És molt important parlar molt en català als alumnes i fer-los-hi explicar coses en llengua catalana. No només han d'aprendre la llengua estudiant-la, sinó practicant-la.
5. Quin és el paper del mestre/a?
El paper del mestre és important ja que al principi quasi bé no entenen res de la nostra llengua, i van molt perduts amb els ordenadors. Molts d'aquests alumnes són àrabs i romanesos, però els que mostren més dificultats són els africans, ja que les bases lingüístiques són molt diferents. Ha d'ajudar als alumnes a saber on han de posar-se, que han de fer, i sobretot ha de fer que els alumnes parlin molt la llengua, explicant vivències, records.
El mestre guia el procés d'aprenentatge de la llengua, així com facilita una eina metodològica de treball, com és l'ordenador.
6. El paper dels alumnes?
L'alumne fa d'aprenent i d'investigador. És ell mateix el que interactuant amb altres alumnes va adquirint estratègies lingüístiques.
7. Com estaven es alumnes?
És una activitat que els motiva molt. Quan arriben al nostre país i entren a l'escola, sovint es veuen exclosos per la llengua i pel color de la pell. Gràcies a aquest projecte interactuen amb altres alumnes nouvinguts d'altres col·legis, i ells veuen com cada cop més s'integren dins la institució escolar i van fent amics.
8. Agrupacions?
El treball és individual. Hi ha pocs alumnes, per tant tenen ordenador per alumne. Tot i això, entre ells es poden ajudar a descobrir paraules i ajudar-se en l'utilització dels ordenadors.
9. Avaluació?
L'avaluació que es fa és continuada, no hi ha un treball final...sinó que a mesura que avança el trimestre i van adquirint habilitats lingüístiques es nota el ritme de treball que desenvolupen.
La implicació en el projecte, les observacions que fa el tutor, el desenvolupament de la llengua oral que en fa cada alumne, el contingut extensiu dels correus electrònics en llengua catalana.
10. S’ha après?
Sí s'aprèn. Els alumnes es senten millor perquè aprenen la nostra llengua i aquest fet els facilita la comunicació tant amb la mestra com amb els seus companys. Els ajuda a exterioritzar sentiments i experiències viscudes al seu país.

Revisió Avaluació Inicial

Si és cert, que quan un parla de tecnologia pensa en els ordenadors, en les televisions, telefonia mòbil, i altres aparells tecnològics que últimament apareixen al mercat (mp3,mp4, ipots...), i que fan que tots nosaltres disposem de múltiples aparells que milloren o condicionen una mica el nostre ritme de vida i les nostres maneres de fer. Abans de començar l'assignatura no tens clar els conceptes que l'envolten, i llegint el mòdul, participant en el debat, utilitzant el cmap, un s'adona que la tecnologia és més que un conjunt d'aparells que modifiquen les nostres maneres de fer, sinó que darrera de la tecnologia educativa hi ha un fons de creació de coneixement, de relació amb l'entorn, d'aprenentatge significatiu mitjançant l'experiència i l'error. Els debats, normalment ajuden a entendre millor els conceptes i a fer-se una idea de quina és la relació entre ciència, tecnologia i societat, i la interrelació que existeix entre elles.
Repassem les preguntes:
TE2) L’objecte principal de la Tecnologia Educativa és oferir un bon ventall de tècniques per als docents: __7_. En un primer moment vaig posar un 7, perquè pensava que era una de les coses que oferia la tecnologia educativa. Des de la visió de la influència dels mitjans, sí és l'objecte principal, però a més, pretén oferir tot el conjunt planificat dels procés d'ensenyament – aprenentatge, que aplicant els recursos portin a una educació eficaç.
CC2) Aprenc tant dels companys com dels materials i consultors: ___9. Crec que com he nombrat, és molt important la interacció amb l'entorn, i per tant crec que s'aprèn tant dels materials com dels companys i consultor.
TC1) Els professionals de l’educació han de ser competents en les tècniques que asseguren la correcta transmissió del coneixement : __9__. Segueixo pensant el mateix, i aquí ens trobem amb el famós debat de si tenim un bon sistema educatiu. És important saber transmetre el coneixement, i sovint, no és tan important el coneixement, sinó que el propi subjecte arribi al coneixement i es crei el seu propi.
DT2) La tecnologia es basa en la ciència per la qual cosa és neutral en relació a prejudicis, valors i actituds: __5_. Si tinc clar que ciència i tecnologia van unides, en quant les dos es recolzen, però es segueix qüestionant la idea que la tecnologia és una ciència aplicada, i per tant no és neutral.
CC1) Les aules de la UOC són una comunitat d’aprenentatge: __9___
DU2) Els debats virtuals suposen perdre força hores amb poc benefici personal: ___0__
TE1) La Tecnologia Educativa per a psicopedagogs consisteix en assegurar un bon domini de les TIC: ___8_. Les TIC ajuden a crear el propi coneixement a través de l'experimentació. La tecnologia educativa ha d'assegurar un procés d'ensenyament – aprenentatge basat en les TIC, ajudant a l'individu a crear el seu propi coneixement.
DU1) Els debats a la UOC poden millorar moltíssim: ___6_. No estava molt d'acord, ja que en els debats que he participat durant la llicenciatura sempre m'han aportat nous coneixements i noves perspectives sobre la psicopedagogia, però en aquesta assignatura s'ha treballat de manera organitzada i això, facilitat el seguiment dels debats, i enriqueix les aportacions dels alumnes.
TC2) Les TIC són necessàries per transmetre els continguts als alumnes: ___4_. No es pretén transmetre continguts, sinó coneixement, per tant les TIC no només transmeten contingut (que crec que no és el seu objecte d'estudi).
DT1) El canvi tecnològic determina el canvi social: ___9__5. En un principi vaig posar que sí, però després de participar en el debat crec que ambdós canvis es retroalimenten entre ells. El canvi tecnològic determina el canvi social? O el canvi social determina el canvi tecnològic? Sociodeterminisme vs tecnodeterminisme.

Canvi conceptual


Quan un parla de canvi conceptual, no té molt clar que significa ben bé i quins processos es donen per a que aquest canvi realment es faci, i se'n faci així un aprenentatge significatiu. Llegint el mòdul sobre “TIC i aprenentatge significatiu: una perspectiva constructivista”, m'he adonat que el canvi conceptual implica crear un esquema mental i madur de sí mateix. Això m'ha portat a la teoria de Piaget i a la creació d'esquemes mentals. Fer un canvi conceptual implica que l'individu adquireix el coneixement gràcies als intercanvis entre subjecte i objecte, amb el que dona molta importància a la interacció amb l'entorn, i que el coneixement es manifesta com el fruit del procés de construcció, fent referència a la visió constructivista del procés d'ensenyament – aprenentatge, i per tant, fer aquest canvi implica construir un esquema mental de les característiques generals del concepte.
És el propi subjecte que s'adona que ha de fer aquest canvi conceptual, ha de ser conscient que necessita el canvi conceptual: aprenentatge significatiu. Ha de reorganitzar l'esquema mental a través de l'experiència personal. Es tracta de reorganitzar tots els conceptes que ja teníem i donar-los-hi el sentit que els pertoca, incrementar el coneixement mitjançant la pràxis, i així crearem un esquema mental correcte.
Un exemple de canvi conceptual es va donar, o almenys s'havia de donar en totes les persones, va ser l'arribada de l'euro. Estàvem acostumats a la pesseta, i el canvi a l'euro va suposar que haguéssim d'acostumar-nos a aquest. No sabíem quan valia, que passaria...i mitjançant la pràctica amb l'euro (treure diners, pagar la compra, fer el canvi mental de pesseta - euro...) hem anat adquirint una estructura mental de l'euro fins al punt d'interiortizar i assimilar aquest concepte.

Mapa conceptual

Mapa conceptual